LVI-Sampsa Oy

KVV-, IV-, LVI-termistön selvennystä

KVV = kiinteistön vesi ja viemäri

IV = ilmanvaihto

LVI = lämpö, vesi ja ilma

Vastaava työnjohtaja, asema työmaalla perustuu lakiin ja viranomaisohjeisiin.

Valvoja, valvoja toimii tilaajan edustajana

Vastaava;

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) sekä ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaa vastaava työnjohtaja 

Lain 122 a §:n mukaan rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava KVV- sekä IV-laitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja.
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) sekä ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaavan työnjohtajan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentävään Ympäristöministeriön ohjeeseen (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015)..

KVV- sekä IV- työnjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työmaalla on käytettävissä kuhunkin työvaiheeseen tarvittavat, rakennusvalvonnassa hyväksytetyt suunnitelmat, työselostukset, asennusohjeet ja muut työn toteutuksessa tarvittavat asiakirjat.
KVV- sekä IV- työnjohtajan tulee huolehtia, että hänen vastuullaan oleva KVV- sekä IV- laitteiston rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
KVV- sekä IV- työnjohtaja vastaa myös siitä, että rakennusluvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa, tarkastukset ja toimenpiteet suoritetaan oikea-aikaisesti asianmukaisissa työvaiheissa ja asennustyö tehdään rakennusvalvontavirastoon toimitettujen suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi KVV- ja IV- työnjohtaja varmistaa, että kunkin huolehdittavana olevat osatehtävät muodostavat vaatimukset täyttävän kokonaisuuden.


KVV ”rakennuksen ulkopuolinen” ja KVV ”rakennuksen sisäpuolinen”- vastaavat työnjohtajat ovat erillisellä rakennusvalvonnan lupamenettelyllä.

 

Valvoja (KVV+IV)

Työmaavalvontatehtävillä varmistetaan, että rakentamisen tekniset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat sopimusten mukaisesti. 

Rakennustyön valvoja toimii tilaajan edustajana ja pitää huolen siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Valvontakäynneillä valvoja tekee tarkastuksia, havaintoja ja huomioita työmaalla. Hän seuraa muun muassa aikataulun edistymistä, työturvallisuutta, kustannuksia sekä tehdyn työn laatua.

Työmaavalvontatehtäviä voivat olla mm:

  • Työmaan teknisen toteutuksen laadunvalvonta
  • Työmaan ajallinen valvonta
  • Urakkasopimusten mukaisten velvoitteiden valvonta
  • Viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osallistuminen rakennuttajan edustajana
  • Työnaikaisen suunnittelun seuranta ja suunnitelmien tarkastaminen
  • Työmaan työturvallisuuden valvonta
  • Lisä- ja muutostöiden käsittely
  • Käytönopastuksen valvonta

Kaukolämpö työnjohtaja

Kaukolämpö- tai kaukojäähdytyslaitteistojen asentamisesta vastaavalla työnjohtajalla on oltava LVI-insinöörin tai vastaava insinööri (AMK) tai -teknikon tutkinto. Lisäksi vaaditaan tarvittava työkokemus asennustöiden johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä. 

Lisäksi vaativuusluokkaan A (kaikki kiinteistöt) hakijan on suoritettava hyväksytysti kiinteistön kaukolämpölaitteistojen asentamisesta vastaavan työnjohtajan pätevyyskoulutus sekä SuLVIn pätevyystentti (KKL).